"အောက်စီဂျင်စက်, အောက်စီဂျင်အိုး, Productive chamber နှင့် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအားလှုဒါန်းခြင်း"
"(Myanmar)"
7.jpg
8.jpg
9.png
10.jpg
"ကိုဗစ်ကာလတွင်လိုအပ်သော နေရာများကိုလှူဒါန်းပေးခြင်း"